Anette Agenmark och Samira Aqil

Utredare vid Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten vid Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har haft ett regeringsuppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv samt analysera kommunernas behov av stöd i arbetet.

De medverkar i seminariet Ekonomiskt bistånd på lika villkor. Vid seminariet presenteras resultatet av kartläggningen och fortsatt utveckling av arbetet, bland annat med ett tema på Kunskapsguiden.se.

Anette Agenmark
Samira Aqil