Sara Benafakir Lund

Studie- och yrkesvägledare, Katrineholm

Sara Benafakir Lund arbetar som studie- och yrkesvägledare på Järvenskolan Tallås i Katrineholms kommun. De senaste åren har de arbetat för att ge sina elever information om hur olika branscher ser ut utifrån ett genusmedvetet arbetssätt.  Arbetssättet har bidragit till att elever får mer information om hela branscher och det har bidragit till att fler elever gör normbrytande val av gymnasieprogram. En annan viktig del i arbetet är hur studie- och yrkesvägledaren bemöter elever med ett normkritiskt förhållningssätt och erbjuder en genusmetveten vägledning. Arbetet pågår parallellt med skolans arbete kring normkritik och lika behandlingsarbete, vilket gör att studie- och yrkesvägledning är en del av skolans arbete. Arbetet har uppmärksammats av SKL och arbetssättet har spridits på den internationella konferensen International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO).

Sara medverkar i passet Ett helhetsgrepp om den könsuppdelade arbetsmarknaden

sara benafakir lund_kvadrat