Från Nordiskt Forum till Forum Jämställdhet

Forum Jämställdhet arrangeras av Sveriges Kvinnoorganisationer som är en partipolitiskt obunden paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. 2014 arrangerade vi tillsammans med nordiska systerorganisationer Nordiskt Forum. Konferensen var vårt sätt att uppmana till handling i en tid då kvinnors rättigheter ifrågasattes i Sverige och världen. Nordiskt Forum följde också upp tidigare regionala samlingar som gjorts inför FN:s fyra kvinnokonferenser.

Konferensen resulterade i ett slutdokument som överlämnades till de nordiska regeringarna. Jämställdhetsintegrering är ett av de teman som lyfts i slutdokumentet. Där står att offentliga verksamheter ska ges i uppdrag att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet.

Jämställdhetsintegrering är också den strategi som Sverige, EU och FN har valt för att uppnå jämställdhet, men än har inget land lyckats genomföra strategin fullt ut. I Sverige finns många goda exempel på jämställdhetsintegrerat arbete, men på grund av bristande samordning, uppföljning och spridning har metoderna sällan fått genomslag.

Under Nordiskt Forum märkte Sveriges Kvinnoorganisationer av behovet av en professionell konferens med fokus på just jämställdhetsintegrering. Ur denna efterfrågan föddes Forum Jämställdhet. Genom en årligen återkommande konferens vill vi erbjuda ett tillfälle för kompetensutveckling för alla som arbetar med eller ansvarar för jämställda verksamheter. Samtidigt som vi kan möta en efterfrågan bidrar vi till att utveckla, sprida kunskap om och inspirera till jämställdhetsintegrering.

I januari 2016 genomförde vi i samarbete med MCI Scandinavia konferensen Jämställdhetsdagarna den 27-28 januari i Malmö. Forum Jämställdhet är en vidareutveckling av så väl Nordiskt Forum som Jämställdhetsdagarna och har genomförts i följande städer:

  • 2017: Örebro, 31 januari – 1 februari
  • 2018: Karlstad, 6 – 7 februari
  • 2019: Luleå, 30 – 31 januari
  • 2020: Jönköping, 5 – 6 februari
  • 2021: Digitalt, 2 – 3 februari
  • 2022: Digitalt från Stockholm, 8 – 9 februari
  • 2023: Malmö, 7 – 8 februari

2024 genomförs Forum Jämställdhet i Karlstad den 7 – 8 februari.