Anders Forsberg

Sakkunnig, krisberedskap och totalförsvar, Svenska Röda Korset

Anders Forsberg är sakkunnig inom området krisberedskap och totalförsvar på Svenska Röda Korset. Anders har lång erfarenhet av att planera för och respondera på samhällskriser, såväl i Sverige som utomlands. Han har ett särskilt fokus på vikten av ett rättighetsperspektiv i vår beredskap för och hantering av kriser och konflikter.

Anders har bland annat skrivit rapporten Människan i krisen – ett humanitärt perspektiv på Sveriges krisberedskapssystem, som betonar vikten av en starkare social dimension i svensk krisberedskap. Han var även redaktör för antologin Tillsammans i krisen – framtidens frivillighet inom krisberedskap och totalförsvar, om frivilligorganisationers roll vid allvarliga händelser och samhällskriser.

På Forum Jämställdhet medverkar Anders i programpunkten 37. Jämställdhetsperspektivet gör totalförsvaret starkare.