Motverka mäns våld mot kvinnor

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

GODA EXEMPEL
I det här passet delar organisationer med sig av sina jämställdhetsresultat, vilka förutsättningar som krävdes, hur de gick till väga, och hur utmaningar hanterats.

1. Uppsökande av våldsutövare i samverkan
I projektet IGOR arbetar polis och socialtjänst i centrala Stockholm uppsökande mot våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män. Målet är att förebygga och förhindra att nya gärningar inträffar i pågående eller avslutade relationer. Samverkan mellan myndigheter är en nyckel i arbetet.

MEDVERKANDE: Markus Antonssongruppchef och projektledare IGOR, Polismyndigheten

Fler medverkande tillkommer.