Erna Zelmin


Generaldirektör, Arbetsmiljöverket

Erna Zelmin är generaldirektör på Arbetsmiljöverket som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Ingen, kvinna eller man, ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

Arbetsmiljöverket har genom ett förändrat sätt att inspektera, arbetat för att tydliggöra ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet inom välfärden. Vid uppstart träffar inspektörerna de ytterst ansvariga politikerna, därefter genomförs inspektioner på arbetsplatserna, resultatet av dessa återkopplas sedan till politikerna. Arbetsmiljöstatistiken sticker ut inom välfärdsyrkena, och det är framförallt kvinnorna i verksamheterna som drabbas, eftersom välfärdsyrkena domineras av kvinnor.

– Det är oacceptabelt att arbetsmiljön inte värderas högre inom välfärden, säger Erna Zelmin.

På Forum Jämställdhet medverkar Erna i seminariet Politikers ansvar för välfärdens arbetsmiljö.

Foto: Hans Alm