10 semifinalister till Svenska Jämställdhetspriset 2023

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som varje år delas ut till en aktör som aktivt bidragit till ett mer jämställt samhälle. Syftet med priset är att hylla och sprida goda exempel. I år har vi tagit emot 30 bidrag från olika branscher och delar av Sverige. Nu kan vi presentera de 10 bidrag som gått vidare i processen!

Bland de 10 bidrag som gått vidare finns kommuner, en myndighet, en region och flera företag. Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset presenteras på Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens som äger rum i Malmö den 7-8 februari 2023. Priset delas ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag.

Nedan presenteras de tio semifinalisterna, tillsammans med ett utdrag som bygger på deras nomineringstext:

Castellum
Som en av Nordens största kommersiella fastighetsägare arbetar Castellum för att vara en förebild inom jämställdhet i fastighetsbranschen genom att sätta mål och följa upp sitt strategiska jämställdhetsarbete. Där ingår bland annat öppen redovisning av och omedelbara åtgärder vid omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män. Företaget ser jämställdhet som affärskritiskt och har uppnått en jämn könsfördelning i styrelse och bland chefer samt breddat sin rekryteringsbas.

Danske Bank
Genom sin satsning på hållbar rådgivning sätter Danske Bank jämställd vardagsekonomi i fokus. Danske Bank har implementerat ett jämställdhetsperspektiv i sina rådgivningstjänster och bidrar på så sätt till att fylla kunskapsgapet om en jämställd vardagsekonomi för sina kunder. Genom digitala träffar, utbildningar och sin rådgivning har Danske Bank lyckats nå ett stort antal kvinnor i hela Sverige.

Dryft
Hantverksföretaget Dryft har sedan start satsat på att erbjuda anställda en trygg arbetsplats genom satsningar på att bryta machokulturen i en mansdominerad bransch. Genom att erbjuda anställda 100% av lönen vid föräldraledighet uppmuntrar Dryft sina anställda till ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. På så sätt skapar Dryft nästa generations hantverksbolag och breddar rekryteringsbasen genom att vara en attraktiv arbetsgivare.

Eskilstuna kommunfastigheter AB
Eskilstuna kommunfastigheter AB har på några år implementerat jämställdhetsintegrering som strategi i såväl arbetsmiljöarbetet som i sin affärsverksamhet. Genom bland annat satsningar för att anställda kvinnor långt från arbetsmarknaden och erbjuda våldsutsatta kvinnor förstahandskontrakt har nöjdheten och tryggheten ökat bland fastighetsbolagets kunder.

Kalmar kommun
I snart 10 år har Kalmar kommun på ett effektivt och långsiktigt sätt integrerat jämställdhet i hela sin verksamhet. Genom att bland annat fokusera på styrkedjan ges jämställdhetsfrågor en hög prioritet i ledningen och genomsyrar på så sätt all verksamhet. Satsningarna har lett till en mer jämställd organisation och en kommun där kvinnor och män, flickor och pojkar i högre grad får ta del av kommunens resurser och tjänster.

Region Norrbotten
Region Norrbotten har sedan lång tid och på ett strategiskt och hållbart sätt jämställdhetsintegrerat organisationens styrning och verksamhet. Vid alla politiska beslut ställs krav på att motivera hur besluten påverkar kvinnor respektive män. Det genomgående jämställdhetsarbetet bidrar till en levande region.

SEB
SEB har genom kommunikationsinsatser, undersökningar och utbildningar lyckats integrera ett jämställdhetsperspektiv i flera av sina produkter och tjänster. Bland annat har SEB arbetat för att öka kunskaperna om sparande bland kvinnor och lanserat en sparfond som utgörs av företag med jämställda styrelser, ledningsgrupper och affärsmodeller. På så sätt bidrar SEB till ekonomisk jämställdhet.

Sogeti
I en mansdominerad sektor har IT-företaget Sogeti uthålligt drivit frågan om behovet av fler kvinnor till den växande IT-branschen. Genom satsningar på nätverk för kvinnor, mentorskapsprogram för kvinnor inom IT och en föräldravänlig arbetsmiljö har Sogeti lyckats lyfta och attrahera fler kvinnor till IT-branschen.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Statens väg- och transportforskningsinstitut har under två decennier systematiskt tillämpat ett jämställdhetsperspektiv i sin forskning om transportsystem. Arbetet har bland annat bidragit till jämställda medborgardialoger i kommuner, ökat bilars krocksäkerhet för kvinnor samt förbättrat körkortsutbildningen efter kunskap om unga mäns riskbeteende. Genom sitt uthålliga arbete bidrar VTI till ett mer jämställt transportsystem.

Uppsala kommun
I många år har Uppsala kommun arbetat systematiskt med jämställdhet, från operativ till strategisk nivå. Arbetet har bedrivits genom jämställdhetsintegrering av styrningen och ledningen och riktade satsningar. Bland annat har kommunen arbetat för att utrikes födda kvinnor ska kunna försörja sig och har genom ett utvecklat analysarbete fått en förbättrad nulägesbild av ojämställda utfall bland kommunens medborgare.

Nomineringsprocessen – vad händer nu?

Vem som helst har kunnat nominera sin egen eller annans organisation till Svenska Jämställdhetspriset. Forum Jämställdhet ansvarar för insamlingen och den initiala bedömningen av nomineringarna. Varje bidrag bedöms utifrån ett antal kriterier och meriter, så som effekt, långsiktighet och grad av nytänkande. Nu presenterar vi de 10 bidrag som gått vidare i processen och i början av december offentliggör vi ett antal finalister. En extern jury utser sedan vinnaren. 2022 års vinnare är Arbetsförmedlingen som genom ett innovativt sätt arbetat för att integrera ett kvinnofrids- och jämställdhetsperspektiv i sin ordinarie verksamhet, bland annat i mötet med medborgare.