Vi söker värdstad för Forum Jämställdhet 2025 och 2026

Forum Jämställdhet är en vandringskonferens som varje år anordnas i en ny stad som bedriver ett gott jämställdhetsarbete. Syftet med detta är att få så stor spridning som möjligt för jämställdhetsarbetet i Sverige. 2023 arrangerades Forum Jämställdhet i Malmö och 2024 arrangeras konferensen i Karlstad. Nu finns möjlighet för nya kommuner och regioner att ansöka om att få stå värd för Forum Jämställdhet 2025 och 2026.

Här finns mer information om förutsättningarna för att ta emot vår konferens.

1. För att stå värd behöver staden och/eller regionen möta följande kriterier:

    1.1 Kriterier

  • Det finns en anläggning med kongresstandard för cirka 1000 personer.
  • Anläggningen har en lokal som rymmer cirka 1000 personer eller mer i biosittning, samt flera stora rum för parallella sessioner, samt en utställningsyta om cirka 1000kvm.
  • Anläggningen ska vara fullt tillgänglighetsanpassad, vilket innebär att även scener ska vara möjliga att nå via hiss eller godkänd ramp.
  • I staden finns boende med cirka 800 tillgängliga enkelrum.
  • Goda kommunikationsförbindelser till och från staden samt mellan anläggning och boende.
  • Det finns ett pågående arbete med jämställdhetsintegrering i staden/regionen och flera goda exempel på jämställdhetsinsatser som kan spridas under konferensen.
  • Konferensen äger vanligtvis rum sista veckan i januari eller första veckan i februari, tisdag – onsdag eller onsdag – torsdag, alltså en tvådagarskonferens. Om möjligt är första veckan i februari att föredra. I er ansökan ber vi er därför identifiera möjliga datum inom dessa två veckor kopplat till kapaciteten hos konferensanläggningen.

     1.2 Engagemang från den sökande kommunen och/eller regionen

Kommunen och/eller regionen som söker ska ha en tydlig politisk ambition om att stötta konferensen. Värdskapet ska inför ansökan vara förankrat både hos kommunens och/ eller regionens politiska ledning och kommundirektör/regiondirektör. I engagemanget ingår också att ekonomiskt bidra till konferensen.

Det ekonomiska åtagandet innebär att den sökande kommunen och/eller regionen står för kostnaderna för konferensanläggningen och teknik, eller bidrar med motsvarande summa till konferensen. Motsvarande summa kommer kommunen och/eller regionen erhålla från Forum Jämställdhet i form av deltagarbiljetter som ger tillträde till hela konferensen.

Vi förutsätter att kommunen och/eller regionen tar vara på värdskapet av Sveriges största jämställdhetskonferens genom att möjliggöra för medarbetare, förtroendevalda och andra intressenter att delta. Vi vet med oss från tidigare år att ett stort antal medarbetare som går på konferensen jämfört med ett mindre gör stor skillnad i effekten av att ha Forum Jämställdhet i staden.

Därutöver ser vi gärna att sökande kommun och/eller region åtar sig att skapa ett mervärde för konferensdeltagarna genom att arrangera inramning för en middag samt ett öppet program.

2. Det får ni ut av värdskapet

Att stå värd för Forum Jämställdhet kommer ge er stad och/eller region mycket.

  • Forum Jämställdhet förläggs bara till de städer och regioner som uppvisar ett gott jämställdhetsarbete. Vi kommer inför och under värdskapet arbeta för att synliggöra och sprida ert arbete.
  • Förtroendevalda, medarbetare och andra aktörer i kommunen och regionen kommer under konferensen få möjlighet att fördjupa sina kunskaper, inspireras och nätverka med kollegor från hela landet. Det kommer ge ny kraft att fortsätta och utveckla ert arbete för en mer jämställd kommun/region.
  • Konferensen lockar 1000 deltagare som under två dagar kommer att bo och verka i er stad och närhet.

Som värdstad och/eller värdregion är ni också inbjudna att bidra med synpunkter och kunskap i framtagandet av konferensens program och utformning.

Vem står bakom konferensen?

Forum Jämställdhet arrangeras av Sveriges Kvinnoorganisationer, som är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för kvinnorörelsen. Under paraplyet finns omkring 50 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. Forum Jämställdhet har inget vinstsyfte men ska bära sina egna kostnader.

Ansökningsförfarande

Ta gärna kontakt med oss i förväg för att anmäla att ni är intresserade av värdskapet och berätta om era ambitioner via info@forumjamstalldhet.se. Vi ber er sedan att i ansökan specificera hur ni möter kriterierna i avsnitt 1. Ansökan bör inte vara mer än cirka två A4-sidor lång.