Jimmy Sand

Utredare, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

Jimmy Sand arbetar som utredare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet. På uppdrag av bland annat Nordiska Ministerrådet och inom olika EU-samarbeten har han specialiserat sig på frågor i skärningspunkten mellan genus och hållbar utveckling.

Jimmy är medförfattare till bland annat Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv: En nordisk forskningsöversikt om utbildningsval inom STEM (med Ulrika Jansson, 2021) samt till Gender and Sustainability: An International Research Review (med Kajsa Widegren, 2021).

Idag är Jimmy aktuell med rapporten Klimat, kön och konsumtion: En forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar (2022), på uppdrag av Nordiska Ministerrådet inom det tvärsektoriella programmet Hållbar livsstil i Norden.

På Forum Jämställdhet medverkar Jimmy i passet Klimat, kön och konsumtion – kan ett jämställt omsorgsansvar snabba på den gröna omställningen?

Om sin medverkan säger Jimmy: ”För att lyckas med den gröna samhällsomställningen behöver vi inte bara göra något åt den könssegregerade arbetsmarknaden, utan vi måste också få till en jämställd fördelning av det obetalda omsorgs- och hushållsarbetet. Hållbarhetsarbete bärs i hög grad upp av omsorgsvärderingar.”

Foto: Natalie Greppi