Ett hållbart arbetsliv med hjälp av jämställdhet

Vi har samlat tips på kompetensutveckling ur programmet för dig som arbetar med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor i exempelvis en kommun, region, myndighet, fackförbund eller ett företag och som vill utveckla din kompetens inom jämställdhet och hållbarhet. Säkra din plats på konferensen redan idag!

FÖRBÄTTRA ARBETSVILLKOREN I VÄLFÄRDEN MED HJÄLP AV JÄMSTÄLLDHET

37. Politikers ansvar för välfärdens arbetsmiljö
Vittnesmålen om en tuff arbetsmiljö som gör personalen sjuk och hotar patient- och rättssäkerheten i den politiskt styrda kvinnodominerade välfärden har blivit vardag. Att lärare, undersköterskor och socialsekreterare har förutsättningar att göra sitt jobb utan att bli sjuka eller skada sig är ytterst ett ansvar för de politiker som styr våra kommuner och regioner. Vad krävs för att politiker ska ta ett större ansvar för arbetsmiljön i välfärden? Hur kan jämställdhetsperspektivet användas för att skapa en mer långsiktigt hållbar arbetsmiljö och kompetensförsörjning? Med bland andra Erna Zelmin, generaldirektör, Arbetsmiljöverket.

21. Power plays – Motverka sexuella trakasserier inom vården
Vårdpersonal får ofta utstå sexism och sexuella trakasserier från brukare, patienter, anhöriga, kollegor och chefer. Power plays är ett nordiskt samverkansprojekt som utifrån forskningsbaserade metoder tagit fram konkreta verktyg för att förebygga och hantera sexism och sexuella trakasserier. Den här metodverkstaden leds av Anna Schjølberg, projektledare, Jämställd Utveckling Skåne och Marta Padovan-Özdemir, professor, Roskilde Universitet.

25. Brandtal: Tid för jämställdhet
I Forum Jämställdhets brandtalsspår blandas korta och slagkraftiga föreläsningar om brännande frågor.
a) Heltidsnorm som inte stressar sönder personalen
Med Malin Ragnegård, förbundsordförande, Kommunal

b) Breda allianser för jämställdhet
Med Gertrud Åström, jämställdhetsexpert

c) Dags att sätta stopp för nedvärderingen av kvinnors arbete
Med Eberhard Stüber, jurist och löneexpert

SÄKRA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN MED ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV

3. Kvinnors frånvaro från arbetsmarknaden – hur möter vi välfärdens kompetensutmaning?
Kvinnor tar ut majoriteten av all föräldraledighet, arbetar deltid i större utsträckning, har dubbelt så hög sjukfrånvaro som män i samtliga sektorer, samt utsätts oftare för sexuellt våld och våld i nära relationer. Kvinnor spenderar därför mindre tid på arbetsmarknaden vilket får negativa konsekvenser för individen och samhället. Hur möter vi välfärdens kompetensutmaning samtidigt som vi skapar ett jämställt och hållbart arbetsliv? Vad kan vi lära av våra nordiska grannländer? Med bland andra Goldina Smirthwaite, handläggare och konsult, och Charlotta Undén, projektledare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

27. Bryt könssegregerade utbildningsval för att klara kompetensförsörjningen
Den könsuppdelade arbetsmarknaden begränsar människor och är ett hinder för kompetensförsörjning och hållbar ekonomisk utveckling i Norden. Könsstereotypa yrkesval grundläggs redan i skolan och har visat sig vara svåra att bryta. I den här metodverkstaden får du lära dig hur det norska projektet har arbetat för att få barn och unga att välja utbildning och yrkesväg efter intresse istället för kön. Medverkar gör Sara Hope Lygre, rådgivare, Likestillningscentret (Norge).

JÄMSTÄLLDHET STÄRKER NÄRINGSLIVETS KONKURRENSKRAFT

7. Verktyg för jämställt innovationsfrämjande
Innovation har länge förknippats med mansdominerade branscher och maskulint kodad teknik, trots att det sker inom alla branscher, sektorer och i mängder av former. Eftersom framtidens hållbara lösningar utvecklas av olika typer av människor med olika drivkrafter behövs stödformer och arbetssätt som passar fler sorters idéer, lösningar, tjänster och produkter. The Yes Ways verktyg hjälper er att attrahera och stötta entreprenörer och innovatörer som ordinarie innovationsstödsystem har svårt att nå ut till. Testa på verktyget med Melina Bergström, verksamhetsledare The Yes Way och Malin Lindberg, professor genus och teknik, Luleå tekniska universitet

19. Ett jämställt näringsliv
I Forum Jämställdhets brandtalsspår blandas korta och slagkraftiga föreläsningar om brännande frågor.
a) Här tar sexismen i krogsvängen slut
Med Sofia B Olsson, kock och operativ chef Restaurang VRÅ, Clarion Hotel Post

b) Att rekrytera jämställt – en fråga om affärsmässighet
Med Fredrik Hillelson, vd och grundare, Novare

c) Från krigare till hövding – om resan från att ständigt fightas och ifrågasättas till att kunna strössla med tillit.
Med Anna Haupt, investment director, Industrifonden och grundare Hövding

32. Att arbeta med jämställdhet i hypermaskulina miljöer 
Organisationer som domineras och styrs av män präglas ofta av kulturer som uppmuntrar konkurrens och risktagande, men också av stark gemenskap och lojalitet. Dragen till spets kan normerna leda till att våld romantiseras och sexuella trakasserier trivialiseras. Vad krävs för att bedriva jämställdhetsarbete i hypermaskulina miljöer? Och vem i organisationen har ansvar och makt att förändra rådande ordning? Kan samma mekanismer även hittas i kriminella gäng? Vilka likheter och skillnader finns? Med Nicolas Lunabba, författare och verksamhetsansvarig, Helamalmö, Jesper Fundberg, lektor vid polisprogrammet och maskulinitetsforskare, Malmö högskola, Maria Andersson, författare och entreprenör, Orange Day MC och Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads.

26. Påverkas Sverige av nya kravet på könskvotering i företagsstyrelser från EU trots undantag?
Under 2022 antogs EU-direktivet “Women on boards” med syfte att främja en jämnare könsfördelning i börsnoterade företags styrelser genom krav på könskvotering. Direktivet har varit omdiskuterat, både inom EU och i svensk politik. Länder som redan närmar sig målen, eller infört en lika effektiv lagstiftning, kan ges vissa undantag från reglerna. Så är fallet för Sverige. Vad får direktivet och undantaget för konsekvenser för representationen och konkurrenskraften i svenska företag? Med bland andra Jörgen Hettne, forskare EU-rätt, Lunds Universitet och Emelie Meurk Demerud, grundare, Diverse executive boards.

SOCIALFÖRSÄKRINGAR SOM BIDRAR TILL JÄMSTÄLLDHET

29. Fördjupning: Hållbara och jämställda pensioner i Norden
I de nordiska länderna har kvinnor hög sysselsättningsgrad till följd av viktiga reformer som betald föräldraledighet och allmän barnomsorg. Ändå har kvinnor lägre livsinkomst och lägre pension jämfört med män. Pensionsgapet varierar mellan omkring 5 procent på Island och nära 30 procent i Sverige. Vad behöver göras för att säkra långsiktigt hållbara och jämställda pensioner i Norden? Vad kan länderna lära av varandra? Sveriges Kvinnoorganisationer släpper en ny rapport om jämställda pensioner i Norden som kommenteras av experter och beslutsfattare. Med bland andra Jenny Andersson, sakkunnig arbetsmarknad- och socialförsäkringar, Sveriges Kvinnoorganisationer.

18. Vägskäl i svensk föräldraförsäkring? Jämställt föräldraskap i ett nordiskt perspektiv
Vi har sett en utveckling mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenningen i Sverige, men sedan några år har takten avtagit. 2021 minskade till och med andelen dagar i föräldraförsäkringen som togs ut av papporna, enligt TCO:s jämställdhetsindex. Samtidigt har andra nordiska länder gått vidare med mer långgående reformer för en jämställd föräldraförsäkring. Vad behövs för en utveckling där föräldraförsäkringen bidrar till ökad ekonomisk jämställdhet? Och vad kan vi lära av våra nordiska grannländer? Med bland andra Therese Svanström, förbundsordförande, TCO.

METODVERKSTÄDER OM ARBETSSÄTT FÖR ATT LYCKAS I HÅLLBARHETSARBETET

40. Att leda förändringsarbete från start till mål i motvind
När vi ska integrera jämställdhet i det systematiska arbetet möter vi ofta olika hinder. Kanske upptäcker vi att styrkedjan inte fungerar fullt ut, kanske saknas jämställdhetskunskap i organisationen eller så bromsas arbetet av brist på tid eller vilja? I det här passet delar vi erfarenheter och strategier för att komma förbi hinder i arbetet för mer jämställda verksamheter. Denna metodverkstad vänder sig till dig som har i uppgift att driva organisationens jämställdhetsarbete. Den leds av Anna Giotas Sandquist, social hållbarhetschef, Eskilstuna kommun och Beatrice Nordling, konsult, Forum Jämställdhet.

28. Perspektivkompassen hjälper dig att prioritera i jämställdhets- och hållbarhetsarbetet
Olika grupper av kvinnor och män drabbas av olika former av förtryck och diskriminering vilket kräver ett intersektionellt arbetssätt. Det kan vara svårt att ta hänsyn till alla perspektiv samtidigt och ibland uppstår målkonflikter. Perspektivkompassen är ett verktyg som på ett systematiskt sätt hjälper dig att sortera och prioritera bland olika maktordningar i jämställdhets- och hållbarhetsarbetet. Med hjälp av väl avvägda prioriteringar kan kvaliteten på jämställdhets- och hållbarhetsarbetet höjas. I den här metodverkstaden får du testa på verktyget.

22. Grundkurs i jämställdhets- och hållbarhetsstatistik
SCB visar hur du kan hitta statistik som hjälper dig förstå orsaker till och konsekvenser av olika jämställdhetsproblem samt hur statistiken kan bearbetas och presenteras på ett överskådligt sätt. Du får även lära dig att använda SCB:s Agenda 2030 portal där indikatorer för utvecklingen mot de globala målen har samlats. Grundkursen vänder sig till dig som inte har arbetat med jämställdhets- och hållbarhetsstatistik tidigare eller vill fräscha upp minnet. Metodverkstaden leds av Helena Löf, utredare jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB).

Malin Ragnegård, förbundsordförande, Kommunal Foto: Sören Andersson
Anna Giotas Sandquist, Social hållbarhetschef, Eskilstuna kommun Foto: Eskilstuna kommun
Fredrik Hillelson,VD och grundare, Novare Foto: Raphael Stecksén
Erna Zelmin, generaldirektör, Arbetsmiljöverket. Foto: Hans Alm
Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads Foto: Terese Perman